Zespół Biochemii i Neurobiologii działa w ramach Katedry Analityki Chemicznej i Biochemii, Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Prowadzi on badania na pograniczu dyscyplin: chemii, inżynierii materiałowej, biochemii oraz farmakologii. Badania obejmują następujące działy:

  • Chemia peptydów i białek

Identyfikacja nowych szlaków metabolicznych w ośrodkowym układzie nerwowym ze szczególnym uwzględnieniem roli protein w patofizjologii uzależnień i bólu. Izolacja i identyfikacja endogennych substancji (peptydy, białka) oraz określenie ich funkcji. Chemia kombinatoryczna oraz synteza związków o potencjalnym znaczeniu farmakologicznym wraz z ich nośnikami.

  • Spektrometria mas i proteomika

Opracowywanie i zastosowanie ultraczułych technik, umożliwiających ilościową identyfikację endogennych substancji; m.in. identyfikacja molekularnych mechanizmów uzależnień czy badania nad tzw. funkcjonalnym proteomem. Współpraca z zainteresowanymi zespołami badawczymi (np. analiza syntetycznych związków, analiza bibliotek peptydów i ligandów, produktów reakcji enzymatycznych itp.). Opracowywanie i rozwój innych technik analitycznych jak m.in. kapilarna chromatografia cieczowa, elektroforeza kapilarna, jako uzupełnienie warsztatu metodycznego.

  • Obrazowanie powierzchni za pomocą spektrometrii mas

Badania dotyczące zarówno neurobiologii centralnego układu nerwowego (analiza lipidów, białek, małych cząsteczek) jak i zagadnień związanych z analizą pojedynczych komórek np. oocytów.

  • Neurofarmakologia

Badania in vivo oraz in vitro związków biologicznie aktywnych oraz ustalanie ich funkcji m.in. poprzez stosowanie technik antysensowych, bibliotek kombinatorycznych oraz modeli komórkowych jak np. hodowle pierwotne komórek nerwowych, linie nowotworowe itp. Badania funkcjonalne inhibitorów enzymów proteolitycznych i ich rola jako potencjalnych leków w patofizjologii uzależnień oraz bólu, oraz badania toksyczności nośników leków, a także badania nad transportem nowych materiałów przez błony komórkowe.