login: Hasło:
logoAGH

Projekt EuroNanoMed


 

1.

Tytuł projektu w języku polskim

Zastosowanie aptamerów w metastazie nowotworów prostaty – kwasy nukleinowe w celowanej terapii

i diagnostyce

1a.

Tytuł projektu w języku angielskim

MEtastases Targeting Aptamers – nucleic acid-guided therapy and diagnosis

2.

Akronim projektu

META

3.

Nazwa programu międzynarodowego i konkursu

Euronanomed: targeted delivery systems

4.

Termin realizacji projektu

2012-2016

5.

Numer umowy

05/EuroNanoMed/2012

5.

Partnerzy konsorcjum

Prof. G. Mayer, Coordinator, Aptamers, Bonn, Germany

Prof. J. Groll, Nanoparticles, Würzburg, Germany

ProQinase, in vivo mouse models, Germany

Dr. F. Ducongé, Imaging, EMIL, CEA Orsay, France

Prof. J. Silberring, Proteomics, AGH University

of Science and Technology, Poland

 

Projekt realizowany w latach 2012-2016.

 

Ogólny opis projektu:

 

Głównym celem projektu jest opracowanie nowych, indywidualnych metod terapii przeciwnowotworowej oraz projektowanie technik diagnostycznych, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów prostaty w fazie przerzutów (metastaza). Cele realizowane będą poprzez utworzenie międzynarodowego, interdyscyplinarnego konsorcjum. W badaniach wykorzystane zostaną modele nowotworów (także na etapie metastazy) oraz szereg technik jak: synteza aptamerów, nanotechnologie służące do kontrolowanego transportu leków, techniki obrazowania in vivo oraz strategie proteomiczne. W badaniach zastosowane zostaną aptamery, jako potencjalne leki o dużej efektywności. Aptamery są krótkimi fragmentami oligonukleotydów, uformowanych w trójwymiarową strukturę. Można je wykorzystywać zamiast przeciwciał oraz jako selektywne ligandy. W przeciwieństwie do ligandów polipeptydowych i białkowych, aptamery nie wykazują dużej immunogenności i są zazwyczaj mniej toksyczne.

Istotą projektu jest identyfikacja białek/kompleksów białkowych/receptorów, wiążących aptamery, a także poznanie molekularnych mechanizmów charakterystycznych dla przerzutów. Poszczególne etapy badań obejmują:

  • identyfikację aptamerów selektywnych dla metastazy (nowotwory prostaty) z zasto- sowaniem metod selekcji in vivo i in vitro
  • konstrukcję kompleksów aptamer-nanocząsteczki (ANA) do celów selektywnego transportu terapeutyków
  • obrazowanie in vivo i obrazowanie 3D procesów metastazy, z wykorzystaniem aptamerów
  • modelowe leczenie metastazy z zastosowaniem ANA in vivo
  • identyfikacja miejsc wiążących aptamery
  • identyfikacja potencjalnych biomarkerów procesu metastazy oraz weryfikacja przydatności uzyskanych wyników do predykcji i monitorowania skuteczności chemioterapii przy użyciu aptamerów (koordynator Jerzy Silberring)

 

Aptamery oferują szereg zalet jako molekuły nadające się do selekcji in vivo. Połączenie tej strategii z opracowanymi modelami nowotworów i nowotworów w fazie przerzutów umożliwia selekcje molekuł, selektywnie rozpoznających tkankę nowotworową w warunkach in vivo. Możliwość dalszej, chemicznej modyfikacji aptamerów stwarza duże szanse na rozwój celowanej terapii a także metod diagnostycznych.


Spotkanie konsorcjum - Paryż, 17-18 maja 2013