login: Hasło:
logoAGH

Katedra Biochemii i Neurobiologii

O Katedrze

Katedra Biochemii i Neurobiologii to nowa katedra Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki powołana w celu prowadzenia badań na pograniczu dyscyplin: chemii, inżynierii materiałowej, biochemii oraz farmakologii. Badania naukowe prowadzone w katedrze obejmują następujące działy:

 • Chemia peptydów i białek
  • Identyfikacja nowych szlaków metabolicznych w ośrodkowym układzie nerwowym ze szczególnym uwzględnieniem roli protein w patofizjologii uzależnień i bólu. Izolacja i identyfikacja endogennych substancji (peptydy, białka) oraz określenie ich funkcji. Przewidywana jest współpraca w zakresie chemii kombinatorycznej oraz syntezie związków o potencjalnym znaczeniu farmakologicznym wraz z ich nośnikami.
 • Spektrometria mas
  • Opracowywanie i zastosowanie ultraczułych technik (nanotechnologie), umożliwiających ilościową identyfikację endogennych substancji; m.in. identyfikacja molekularnych mechanizmów uzależnień, czy badania nad tzw. funkcjonalnym proteomem. Współpraca z zainteresowanymi zespołami badawczymi (np. analiza syntetycznych związków, analiza bibliotek peptydów i ligandów, produktów reakcji enzymatycznych itp.), analiza powierzchni biomateriałów i implantów. Opracowywanie i rozwój innych technik analitycznych jak m.in. kapilarna chromatografia cieczowa, elektroforeza kapilarna, hodowle komórkowe do oceny toksyczności nanomateriałów, jako uzupełnienie warsztatu metodycznego.
 • Neurofarmakologia
  • badania in vivo oraz in vitro związków biologicznie aktywnych (nowoodkrytych) oraz ustalanie ich funkcji m.in. poprzez stosowanie technik antysensowych, bibliotek kombinatorycznych oraz modeli komórkowych jak np. hodowle pierwotne komórek nerwowych, linie nowotworowe itp. Badania funkcjonalne inhibitorów enzymów proteolitycznych i ich rola jako potencjalnych leków w patofizjologii uzależnień oraz bólu, oraz badania toksyczności nośników leków, a także badania nad transportem nowych materiałów przez błony komórkowe.
Więcej

Działalność dydaktyczna

Działalność dydaktyczna obejmuje prowadzenie wykładów, seminariów/konwersatoriów i ćwiczeń, oraz pracowni specjalizacyjnej i magisterskiej.

Przyjęte do realizacji na rok 2010/11 kursy obejmują:

 • Biologia z genetyką dla MSIB
 • Biochemia dla MSIB
 • Toksykologia dla WIMiC
 • Neurobiologia dla WIMiC

Działalność organizacyjna:

Katedra Biochemii i Neurobiologii specjalizuje się w ultraczułych technikach identyfikacji endogennych związków a w szczególności peptydów i białek. W tym celu stosowane są głównie połączone metody kapilarnej chromatografii cieczowej oraz spektrometrii masowej. Zespół posiada w tym zakresie ugruntowaną reputację w międzynarodowym środowisku naukowym.