login: Hasło:
logoAGH

Podstawy biologii z genetyką

 

2018.02.01

Wyniki poprawkowego kolokwium końcowego z laboratoriów w ramach kursu "Biologia z genetyką", kliknij tutaj

Osoby, które uzyskały zaliczenie, proszone są o przybycie dn. 05.02.2018 (poniedziałek) na egzamin ustny do pomieszczeń Katedry (budynek B4, sala 131).


 

Regulamin kursu:


1) Obecność obowiązkowa.


2) Do uzyskania zaliczenia kursu niezbędne jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń oraz zaliczenie testu końcowego.


3) Nieobecność na jednych zajęciach powoduje uzyskanie oceny niedostatecznej (zero punktów) z tego ćwiczenia.


4) Nieobecność na dwóch ćwiczeniach powoduje brak możliwości uzyskania zaliczenia z ćwiczeń, brak możliwości przystąpienia do egzaminu i, w efekcie, uzyskanie oceny niedostatecznej z kursu.


5) Istnieje możliwość odrobienia JEDNEGO ćwiczenia w terminie dodatkowym, na końcu semestru, pod warunkiem przedstawienia odpowiedniego zwolnienia lekarskiego.


6) Nie można odrobić ćwiczenia na innej grupie ćwiczeniowej.


7) Każde ćwiczenie rozpoczyna się kolokwium z zakresu materiału podanego w instrukcji ćwiczenia (Rozdział: „Materiał do samodzielnego przygotowania”)


8) Zaliczenie testu wstępnego (wymagane co najmniej 50% punktów) nie zwalnia z aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Asystent ma prawo wyprosić studenta podczas trwania zajęć nawet, gdy ten zaliczy test wstępny. W takim przypadku student otrzymuje zero punktów.


9) Student, który nie zaliczy kolokwium wstępnego otrzymuje zero punktów i ma prawo ćwiczenie poprawić w dodatkowym terminie, gdy nie wyczerpał jeszcze limitu z pkt 5 niniejszego regulaminu. W przypadku zaliczenia ćwiczenia w dodatkowym terminie otrzymaną ilość punktów dzieli się na dwa.


10) O chęci odrabiania/poprawiania ćwiczeń należy poinformować asystenta osobiście lub emailem z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.


11) Wymagania do zaliczenia:


Laboratoria:
- średnia arytmetyczna ocen z kolokwiów wstępnych przed każdym ćwiczeniem oraz oceny z testu końcowego.
- waga testu końcowego – 40%.
- test końcowy MUSI być zaliczony.

Ocena końcowa :
- ocena z wykładu z wagą 0,55
- ocena z laboratorium z wagą 0,45